Kompletní podmínky soutěže VYHRAJ FORD MUSTANG na víkend

Pravidla soutěže „Vyhraj Mustang na víkend zdarma“
 
 
I. Úvodní ustanovení
 
Společnost Airstriker s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00 , IČ: 03414736, DIČ: CZ 03414736, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 252593, organizuje na území České republiky v období od 15.12. 2017 do 31.12. 2017 (dále jen „termín soutěže“) marketingovou soutěž pod názvem „Vyhraj Mustanga na víkend zdarma“ (dále jen „Soutěž“ nebo „Akce“).
 
  Níže uvedená pravidla tvoří statut (dále jen „Statut“), který je jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené Soutěže. Statut Soutěže je platný pro Českou republiku a je zveřejněn na internetové stránce https://www.pujcovna-mustang.cz/soutez-o-ford-mustang-na-vikend/
 
II. Vyhlašovatel soutěže
 
Organizátor soutěže je:
Obchodní jméno: Airstriker s.r.o.
Sídlo: Rybná 716/24, 110 00, Praha 1
IČ: 03414736
DIČ: CZ03414736
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka C 252593 (dále j en „Airstriker“ nebo „Organizátor“).
 
III. Účastníci soutěže
 
Účastníkem soutěže se stává automaticky každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny uvedené podmínky v tomto Statutu (dále jen „Účastník“).
 
Z účasti na Akci jsou dle tohoto Statutu vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve
 vztahu k Organizátorovi, jakož i k osobám s Organizátorem personálně a majetkově propojeným včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
 
Z účasti na Akci budou vyloučeni ti Účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky Soutěže. Z účasti na Akci budou dále vyloučeni Účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento Účastník i přes shora uvedené stal výhercem Soutěže, např. v důsledku nepravdivých informací, které Organizátorovi poskytl, nemá na odměnu právní   nárok.
 
Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, splní-li veškeré podmínky pro účast dle tohoto Statutu. Pokud Účastník pošle odpovědí na soutěžní otázku více, se za platnou pouze ta z nich, kterou Účastník Organizátorovi doručil jako první.
 
V případě podezření na nekalé jednání Účastníka je Organizátor Soutěže oprávněn Účastníka vyloučit z účasti v Soutěži. IV. Termín soutěže Soutěž se uskuteční v období od 15. 12. 2017 do 31. 12. 2017. V. Pravidla soutěže Soutěže se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání Soutěže splní následující podmínky účasti v Soutěži:
• vyplní řádně registrační formulář na internetové adrese https://www.pujcovna-mustang.cz/soutez-o-ford-mustang-na-vikend/
• odpoví správně na soutěžní otázku, která je součástí formuláře a která zní " Kolik druhů dárkových voucheru nabízíme?“
 
VI. Výherce Soutěže
 
Výherce Soutěže bude vybrán ze všech účastníků, kteří se v České republice   Soutěže zúčastní.
 
Organizátor po uplynutí termínu Soutěže určí její Výherce. Výherce bude určen dne 31. 12. 2017 náhodný m výběrem ze seznamu   všech Soutěžících, kteří splnili podmínky tohoto Statutu, tj. zejména řádně a úplně vyplnili registrační formulář a současně poskytli Organizátorovi správnou odpověď na soutěžní otázku. Výherce získá vůz Mustang na víkend zdarma. Pro oznámení výhry bude výherci nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení soutěže zaslána výherní e-mailová zpráva, a to na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl v registračním formuláři. Dále bude jméno vyvěšeno na webu www.pujcovna-mustang.cz .
 Nebude-li výherce ani opakovaně reagovat na zaslanou výherní e-mailovou zprávu (organizátor odešle maximálně dvě emailové výzvy v rozmezí 5 pracovních dnů a výherce musí na e-mailovou zprávu reagovat nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání druhé výzvy), výhra bez náhrady propadá organizátorovi. Výherce se musí dostavit n a slavnostní předání výhry na místo určené pořadatelem v průběhu soutěže. Mustang bude Výherci zapůjčena na jeden víkend v měsíci. Termín zapůjčení se dohodne mezi Výhercem a organizátorem soutěže. V případě, že se Výherce nedostaví na předání výhry, ztrácí na tuto výhru nárok a jeho výhra bez náhrady propadá organizátorovi.
 
VII. Cena v Soutěži
 
 Hlavní výhrou v Soutěži je Ford Mustang na víkend zdarma. Za škody a události způsobené během termínu zapůjčení ručí Výherce.
 
VIII. Oznámení výsledků Soutěže
 
 Výherce Soutěže včetně správné odpovědi bude zveřejněn nejpozději do 10 dnů po skončení soutěže na internetových stránkách www.pujcovna-mustang.cz.
 
IX. Způsob odevzdání ceny
 
 Cena bude výherci předána na adrese Organizátora nacházející se na adrese Praha 9, K Palečku 48, Praha 9, 193 00 Česká republika. Výherce je povinen si výhru vyzvednout. V případě, že výherce cenu či její převzetí odmítne, nebo se na předání ceny vůbec nedostaví, cena zůstává v majetku Organizátora Soutěže.
 
X. Změna Statutu Soutěže a ukončení Soutěže
 
 Organizátor právo kdykoliv, tj. i během Soutěže, Soutěž ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo změnit její  Statut. Ukončení, prodloužení, zkrácení, přerušení Soutěže nebo změnu Statutu je Organizátor Soutěže povinen zveřejnit na internetové stránce www.pujcovna-mustang.cz.
 
XI. Osobní údaje, autorská díla
 
Účastí v Soutěži a odpovědí na soutěžní otázku Organizátorovi dává každý Účastník Organizátorovi:
 
• v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, email, a to za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži, předání ceny a pro další obchodní a marketingové účely Organizátora. Účastník odpovědí na soutěžní otázku zároveň uděluje souhlas Organizátorovi k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i k šíření obchodních sdělení, je poskytován na dobu 5 let od účasti v Soutěži. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i k šíření obchodných sdělení, lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání Výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník zároveň dle §21 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci;
• souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Organizátora a Organizátor může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie (dále jen „snímek“), které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, popř. může jejich využitím pověřit třetí stranu, a to v médiích (zejména tisk, rozhlasové a televizní vysílaní, internet), formou šíření reklamních spotů, velkoplošnou i maloplošnou reklamou apod. na období 5 let od ukončení Soutěže. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytl.
 
XII. Závěreční ustanovení
 
  Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), cenu není možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
 
 Odpovědnost Organizátora za případné vady cen se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 
Tento Statut nabývá účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení Soutěže. Pro případ existence rozdílných znění statutů Soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.pujcovna-mustang.cz
 
Osoby, které se zúčastní Soutěže, tím vyjadřují svůj souhlas se závazností Statutu.
Jakékoliv spory, které vyplynou z této Soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, budou řešeny
rozhodnutím Organizátora Soutěže.
 
Každý právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho kopii. Statut je k dispozici v sídle
Organizátora Soutěže a na internetové adrese www.pujcovna-mustang.cz
 
V Praze dne 15. 12. 2017